برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی
طراحی و توسعه : آتریاتک